fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Vie’d Lux*

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vie’d Lux* gemaakte offertes en aangegane overeenkomsten. De klant wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en alle clausules aanvaard te hebben.

2. Offertes gelden voor een periode van 30 dagen, waarna zij automatisch vervallen. Opdat de offerte contract wordt, is de schriftelijke aanvaarding van de klant vereist. Deze formele goedkeuring wordt bevestigd door de klant via mail. Hierna wordt door Vie’d Lux* een voorschotfactuur opgesteld.

3.   Behoudens andersluidend akkoord staat de klant op eigen kosten in voor: vervoer van en naar de set, accommodatie en eten van de modellen/talenten en andere medewerkers. De modellen/talenten worden steeds geoffreerd onder voorbehoud van beschikbaarheid en verbinden in generlei mate Vie’d Lux* die aldus steeds in de vervanging ervan kan voorzien. Kleding en werkmateriaal, etc. wordt voorzien door de klant op eigen kosten; één en ander in samenspraak met Vie’d Lux. Opname (foto, video, geluidsband, etc.) van het werk en de modellen is slechts toegestaan mits schriftelijk akkoord van Vie’d Lux* die alsdan steeds de intellectuele rechten behoudt (portretrecht, distributierechten, etc.). Vie’d Lux* is steeds gerechtigd de klant om gunstige testimonials te vragen met betrekking tot het werk en deze te gebruiken voor PR-doeleinden.

4.  Vie’d Lux* is ten opzichte van de klant nooit aansprakelijk voor beschadiging, toegebracht door haar, haar aangestelden, lasthebbers of uitvoeringsagenten, van de goederen die het voorwerp uitmaken van de aanneming en/of van de goederen die zich op de locatie waar de aanneming wordt uitgevoerd, bevinden. Wordt Vie’d Lux* ter zake aansprakelijk gehouden ten opzichte van derden, dan is de klant er toe gehouden Vie’d Lux* desbetreffend te vrijwaren.   

5.  Vie’d Lux* is t.a.v. de klant enkel aansprakelijk voor zeer ernstige fouten, dan wel opzettelijke fouten, en enkel voor zover zij in causale relatie staan tot de beweerde schade. Elke aansprakelijkheidsvordering lastens Vie’d Lux* dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering, deze termijn een vervaltermijn zijnde. De aansprakelijkheid die Vie’d Lux* desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos heruitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de reeds ontvangen sommen, é.é.a. naar keuze van Vie’d Lux*. Schade als productieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door Vie’d Lux*.

6. De facturen van Vie’d Lux* zijn, behoudens andersluidend akkoord, betaalbaar binnen de 15 dagen  voor modellen en voor technische en praktische ondersteuning.  De prijs is draagbaar; facturen zijn  betaalbaar op zetel van Vie’d Lux*. De zaakvoerder, bestuurder of volmachthouder die namens de klant de overeenkomst aangaat, aanvaardt daarmee solidaire en ondeelbare borg te staan voor de betaling van de schuldvordering en haar aankleven van Vie’d Lux* en daarbij belang te hebben. Alle klachten moeten om geldig te zijn schriftelijk worden ter kennis gebracht van Vie’d Lux* binnen de 8 dagen na de vaststelling van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. Vie’d Lux* is er toe gerechtigd een eerste voorschot te factureren bij het sluiten van de overeenkomst ten belope van 50% van de prijs en een tweede deelbetaling te factureren 14 dagen vóór de door haar te leveren prestaties. 

7.  Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, te beloop van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten beloop van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250€. Dit is onverminderd de kosten van een advocaat en andere eventuele vergoedingen in geval van een  gerechtelijke procedure.   De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.   

8.  Bij annulatie op de dag zelf van het werk of daags daarvoor wordt steeds het volledige bedrag van de aanneming in rekening gebracht. Bij annulatie in de tussenliggende periode is de klant een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd ten beloop van 50% van de prijs van de overeenkomst, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen indien bewezen.

9.  Wanneer de klant om welke reden dan ook niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Vie’d Lux* zich het recht voor om:

(1) uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duurtijd van de onmogelijkheid, dan wel

(2) de overeenkomst te beëindigen ten laste van de klant met verplichting tot vergoeding van alle opgelopen kosten en tevens een schadevergoeding voor de winstderving, forfaitair begroot op 50% van de prijs van de overeenkomst, behoudens bewijs van grotere schade.   

10. Vie’d Lux* behoudt  zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant ingeval van faillissement, WCO, collectieve schuldenregeling of kennelijk onvermogen zijdens de klant. Alsdan worden van rechtswege de over en weer bestaande schuldvorderingen gecompenseerd ten belope van het kleinste bedrag en is het resulterende saldo onmiddellijk opeisbaar. 

11.  Bij niet-betaling van een factuur (bv. het voorschot) behoudt Vie’d Lux*  het recht om verdere prestaties en diensten stop te zetten. De klant is er niet toe gerechtigd betaling in te houden opzichtens Vie’d Lux*, om welke reden dan ook. Is er een discussie tussen partijen waarbij de verantwoordelijkheid van Vie’d Lux* wordt opgeworpen door de klant, dient deze desalniettemin de prijs te betalen, met dien verstande dat hij, zo de verantwoordelijkheid van Vie’d Lux* daadwerkelijk en definitief wordt weerhouden in rechte, gerechtigd is op terugbetaling zo daartoe grond bestaat en bewijs voorligt.

12. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding blijven alle ideeën, concepten, berekeningen, monsters, tekeningen, plannen, modellen, systemen, teksten, handleidingen, analyses, technologieën, uitvindingen, ontdekkingen, knowhow, filmmateriaal, draaiboeken, fotomateriaal en elk ander werk gecreëerd, ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd door Vie’d Lux*, alleen of samen met anderen, de exclusieve eigendom van Vie’d Lux*. Het is de Klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendom van Vie’d Lux* zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vie’d Lux* die aan dit gebruik voorwaarden kan verbinden naar eigen inzicht (bv. betaling). Overdracht van de intellectuele rechten van Vie’d Lux* is dus nietinbegrepen in de aannemingsprijs.

De Klant is ertoe gehouden een volledige geheimhoudingsverplichting te respecteren. Dit houdt in dat hij, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vie’d Lux* geen van de bedrijfsgeheimen van Vie’d Lux* in verband met eender welk bedrijfsfacet, noch de intellectuele eigendom van Vie’d Lux* , noch informatie van technische, commerciële, operationele of financiële aard, zonder dat deze opsomming beperkend is, waarvan hij kennis heeft gekregen voorafgaand aan, in de loop van of in verband met de uitvoering van elke overeenkomst met Vie’d Lux* mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enige andere derde.

De Klant zal erop toezien en garandeert dat de eventuele eindgebruiker of elk andere derde zich houden zal aan voormelde bepalingen.

Bij elke inbreuk op onderhavige artikel 12 door de Klant, door de eindgebruiker en/of door elk andere derde, is de Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan Vie’d Lux*  van 23.000 EUR per inbreuk, vermeerderd met een bedrag van 5.500,00 EUR per dag zolang geen einde wordt gesteld aan de inbreuk, onverminderd het recht van Vie’d Lux* om een hogere vergoeding te eisen bij bewijs van grotere schade en onverminderd het recht om bijkomend de overeenkomst met de Klant te ontbinden ten laste van de Klant.

13. Worden er in het kader van de aanneming zaken verkocht aan de Klant, dan wordt deze er pas eigenaar van na betaling van én hun prijs én de volledige aannemingssom, m.i.b. van alle toebehoren.

14. De overeenkomst met Vie’d Lux* gesloten wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht; bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd; partijen stemmen in met de toepassing van het bewijsrecht in handelszaken.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de aannemingsovereenkomst.